Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

WYSOKOŚC OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W związku nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 lutego 2015 roku Rada Miejska w Byczynie Uchwałą Nr V/35/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty uchwaliła:

- że metodą ustalenia opłaty będzie liczba osób zamieszkującą daną nieruchomość,

- maksymalną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, która nie przekracza 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – na mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

  1. 10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
  2. 7 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomowy kompostowni,

- wyższą stawkę w wysokości 20 zł miesięcznie od każdego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w punktach wyżej, którą właściciel nieruchomości wskaże w deklaracji.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego na indywidualny rachunek bankowy przypisany przez Gminę Byczyna właścicielowi nieruchomości.

- PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf