Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

DEKLARACJA

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od dnia 17 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Byczyna. Nowy wzór deklaracji został określony Uchwałą  Nr XXXIII/237/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku.

DEKLARACJĘ obowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWĄ DEKLARACJĘ właściciel nieruchomości składa w ciągu 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia/odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

KOREKTĘ DEKLARACJI właściciel nieruchomości składa w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia  opłaty, błędów rachunkowych i oczywistej omyłki pisarskiej.

Do korekty należy dołączyć uzasadnienie złożenia korekty zgodnie z art. 81 §2 ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 613       z późn. zm.)

DEKLARACJĘ można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Byczynie eboi lub ePUAP. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W załączniku poniżej deklaracje do pobrania oraz uzasadnienie złożenia korekty:

XLSWZÓR DEKLARCAJI OBOWIĄZUJĄCY OD 17 STYCZNIA 2017 ROKU.xls

PDFWZÓR DEKLARCAJI OBOWIĄZUJĄCY OD 17 STYCZNIA 2017 ROKU.pdf