Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

OGŁOSZENIE NABORU CIĄGŁEGO REKRUTACJI DO PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

OGŁOSZENIE NABORU CIĄGŁEGO REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 15.05.2017r. rozpoczyna się rekrutacja ciągła uczestników do projektu która trwać będzie do zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników / wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób zostanie rozpoczęta procedura ich oceny oraz organizowany będzie dalszy proces wsparcia. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

  1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
  3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx
DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx
DOCXA.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx
DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx
DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
DOCXB.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx
DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx
DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx
DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
DOCX3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
DOCX5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
DOCX6 - umowa wsparcie finansowe.docx
DOCX7 - umowa wsparcie pomostowe.docx
DOCX8 - aneks.docx
DOCX9 - plan założenia PS.docx
DOCX10 - zestawienie towarow i usług.docx
DOCX11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX13 - karta oceny formalnej.docx
DOCX14 - karta oceny merytorycznej.docx
XLSX15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCX18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx
DOCX19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx
DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
DOCX21 - oświadczenie stosunek pracy.docx
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
DOCX23 - oświadczenie brak przesłanek.docx
DOCX24 - regulamin KOW.docx
DOCX25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx
DOCX26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx
DOCX27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx
 

DOCXfirmówka OWES.docx