Urząd Miejski w Byczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2018 ROKU

PEŁNOMOCNICTWA

PDFRozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmienijące rozp. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw..pdf
PDFRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozp. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.pdf
PDFRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozp. w spr. wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadom. o zmianie, odwołaniu lub wypow. tych pełnomocn.pdf
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
PDF2. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomosci dla przedsiębiorców.pdf
PDF5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsięborców ......pdf
PDF6. Załącznik nr 9 - ZN zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDF7. Załącznik nr 11- GRLN grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu lub od nieruchomości.pdf
PDF8. Załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF9. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf
DOCWykaz budowli.doc

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII
do 15 dnia każdego miesiąca.  

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

PDF1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
PDF11. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
PDF2. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomosci dla przedsiębiorców.pdf
PDF5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsięborców ......pdf
PDF6. Załącznik nr 6 - GN informacja o gruntach i budynkach.pdf
PDF7. Załącznik nr 9 - ZN zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDF8. Zalącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
RTFInformacja uzupełniajca dotycząca wartości budowli.rtf
DOCWykaz budowli.doc

PODATEK ROLNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2018 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf
PDF6. Załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF7. Załącznik nr 11- GRLN grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu lub od nieruchomości.pdf
PDF8. Załącznik nr 7 - ZR zwolnienia od podatku rolnego.pdf
PDF9. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
PDF10. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
DOCX2. Stawki podatku rolnego 2018 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym na grunty na których zaprzestano działalności rolniczej.pdf
PDF5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf
PDF6. Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDF8. Załącznik nr 7 - ZR zwolnienia od podatku rolnego.pdf
PDF9. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
PDF7. Załącznik nr 4 - GR załącznik do deklaracji.pdf
 

PODATEK LEŚNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2018 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDF7. Załącznik nr 11- GRLN grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu lub od nieruchomości.pdf
PDF6. Załącznik nr 8 - ZL zwolnienia od podatlu leśnego.pdf
PDF7. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
PDF8. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

 

PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf
DOCX2. Stawki podatku leśnego 2018 rok.docx
PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy.pdf
PDF4. Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek leśny.pdf
PDF5. Załącznik nr 5 - GL załącznik do deklaracji.pdf
PDF6. Załącznik nr 8 - ZL zwolnienia od podatlu leśnego.pdf
PDF7. Załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf
PDF8. Załącznik nr 12 - IN.D informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia
15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
  w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
  i do dnia 15 września danego roku - II rata;
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
  14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Terminy składania deklaracji.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

PDF1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
PDF2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf
PDF3. Uchwała w sprawie możliwości składania deklaracji z a pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdf
PDFDT-1__Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych. (1).PDF
PDFDT-1_A__Zalacznik_do_deklaracji_DT-1_od_srodkow_transportowych. (1).PDF
 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty  od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego :

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

 

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx
DOCX3. Nr konta opłaty za posiadanie psa.docx
 

OPŁATA TARGOWA:

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty targowej.pdf
PDF2. Regulamin.pdf
 

OPŁATA PROLONGACYJNA:

PDF1. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
PDF2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
 

OPŁATA SKARBOWA:

DOCXOpłata skarbowa.docx
PDFUstawa o opłacie skarbowej.pdf
PDFWykaz przedmiotów opłaty skarbowej stawki tej opłaty oraz zwolnienia.pdf

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Sołtysi na terenie Gminy Byczyna:

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Dorota Sosnowska

2.

Biskupice

Stanisław Grycan

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Susło Zbigniew

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Witold

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Pluta Jerzy

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Dudek Tomasz

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Jana Rudolf

  15.

Paruszowice

Czuba Michał

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Proślice

Lemańczyk Agnieszka

19.

Pszczonki

Wojtal Małgorzata

20.

Roszkowice

Maślanka Barbara

21.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

22.

Sierosławice

Żur Marek

23.

Wojsławice

Rożniatowski Krzysztof

PDF2. Uchwała Nr XVI11015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia z a inkaso.pdf
PDF3. Uchwała Nr XV10515 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.pdf
PDF4. Uchwała Nr XXXVII25817 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.pdf
PDF5. Uchwała Nr XXVII19216 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkas.pdf
PDFUchwała Nr LV4142018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.pdf
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2016 ROKU.

PDFObwieszczenie Prezesa GUS.pdf
 

Metryczka
 • opublikowano:
  04-12-2017 12:57
  przez: Anna Krzus
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 13:35
  przez: Anna Krzus
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2113
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×