Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY 
O G Ł A S Z A 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność gminy Byczyna    

 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość  zabudowana położona w m.  Byczyna, ul.Rynek 4 – lokal użytkowy /parter/, powierzchnia użytkowa wynosi:  25,20 m2, dz.nr 426/2, k.m.7, o pow. 0,0262 ha, udział lokalu w gruncie  i częściach  wspólnych  budynku wynosi – 104/1000. 
  Nieruchomość ujęta jest w rejestrze zabytków : Nr rejestru 1398/66 z dnia 10.05.1966r. 
  UWAGA: Lokal jest w posiadaniu osoby fizycznej, wobec której prawomocnym wyrokiem orzeczono eksmisję. Aktualnie komornik sądowy rewiru I  w Kluczborku prowadzi postępowanie egzekucyjne celem wykonania eksmisji.  Gmina Byczyna wobec osoby wyłonionej w drodze przetargu dokona cesji prawnej wykonania eksmisji.
 2. Księga Wieczysta Nr 57942  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. starego planu był następujący zapis; teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowego i handel, budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
  Cena lokalu użytkowego na własność wynosi                                      -    9.302,40 zł. 
  Cena części gruntu 104/1000 na własność wynosi                               -        670,50 zł. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RAZEM                                                                                                  -     9.972,90 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości Lokal jest w posiadaniu osoby fizycznej bez tytułu prawnego. 
 6. Przetarg odbędzie się 23.02.2006r., o godz.12.00  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj
  997,00 zł nie później niż do dnia 20.02.2006 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 341,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

     Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

     Byczyna 18.01.2006 r.