Logo Byczyny

ZARZĄDZENIE NR 155/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 155/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 24 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.  Z zasobu nieruchomości gminnych przeznaczam do sprzedaży nieruchomość szczegółowo określona w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń            w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości przez publikację w serwisie informacyjnym www.przetargi-komunikaty.pl.
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Rolnictwa, ochrony Środowiska i Rozwoju.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik:

PDFZarządzenie Nr 155-2020.pdf (140,16KB)