Logo Byczyny

ZARZĄDZENIE NR 158/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE NR 158/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)  zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XIX/133/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 roku, poz.266). 
§ 2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 1 „Budżet na 2020 rok - Dochody" w zakresie zadań własnych i zleconych jak załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 2 „Budżet na 2020 rok - Wydatki" w zakresie zadań własnych i zleconych jak załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik:

PDFZarządzenie Nr 158-2020.pdf (312,67KB)