Logo Byczyny

ZARZĄDZENIE NR 138A/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 138A/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662) w związku z art. 65 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z póź.zm.) - zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Przeciwdziałania COVID-19, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik:

PDFzarządzenie 138A z 11.09.pdf (434,23KB)