Logo Byczyny

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informuje się, iż na mocy uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LXIX/465/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej od 1 lipca 2023 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców.

Zgodnie z zapisem uchwały opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty, której wysokość wynosi 35,00 zł od każdego mieszkańca.

W przypadku nie dopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, właścicielowi nieruchomości naliczona zostanie opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 70,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Byczyna, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w stosunku do obowiązującej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest kompostowanie odpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek nie powoduje po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości tej  opłaty. Zgodnie z zapisem art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu zmienionych stawek zostanie wskazana właścicielom nieruchomości w stosownych zawiadomieniach.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Brak jest możliwości zbierania odpadów w sposób nieselektywny (czyli zmieszany)!

 

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2023/1893

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2020/2912/akt.pdf

 

TERMINY WNOSZENIA OPŁATY


Zgodnie z uchwałą Nr XXX/222/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata ta wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

• do 15 marca – za miesiące: styczeń, luty, marzec;

• do 15 maja – za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;

• do 15 września - za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;

• do 15 listopada - za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, który nadawany jest każdemu właścicielowi nieruchomości składającemu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2020/2913/akt.pdf


Od stycznia 2023 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

https://byczyna.pl/2176/4354/deklaracja.html