Logo Byczyny

Transport do punktu szczepień w gminie Byczyna

plakat szczepienia dojazd-1.jpeg


Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Byczynie jest Burmistrza Byczyny (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:
a. adres: ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
b. telefon: (77) 413 41 50
c. e-mail: um@byczyna.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@byczyna.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i realizacji dowozu osób na szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w związku z poleceniem wojewody wydanego na podstawie art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu określonego w pkt. 2 klauzuli.

5.Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Należy podkreślić, że Administrator może też powierzać przetwarzanie danych osobowych lub udostępniać dane osobowe określonej grupie podwykonawców, świadczących usługi wspomagające w zakresie infrastruktury technicznej (systemy informatyczne lokalne
i w chmurze obliczeniowej), usług pocztowych (kanał tradycyjny - papierowy i hosting poczty elektronicznej) oraz podmiotom i osobom realizującym dowóz osób na szczepienia.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji dowozu osób na szczepienia oraz okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.Dane osobowe Administrator pozyskuje od podmiotów medycznych przeprowadzających proces szczepień, osób zgłaszających lub bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

8.Kategorie danych osobowych obejmują dane zwykłe (tj. dane identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe) oraz dane szczególnej kategorii, w tym o stanie zdrowia - osoba korzystająca z dowozu organizowanego przez Administratora może zostać poproszona o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

9.Przysługuje Pani/Panu prawo:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c. wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt a) - c) należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.