Logo Byczyny

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na renowację obiektów zabytkowych Gminy Byczyna

Byczyna, dnia 25.01.2006 r. 

BK.VI-341/ 1 /06/U

GMINA BYCZYNA

 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150 
e-mail; um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na renowację obiektów zabytkowych Gminy Byczyna ” CPV: 74.23.20.00

I. Warunki Przetargu:  

 

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 751-10-04-089, Regon ; 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na renowację obiektów zabytkowych Gminy Byczyna”
  polegające na: 
  wykonaniu projektów budowlano – konserwatorskich zabytkowych kościołów drewnianych w zakresie stabilizacji i remontu kapitalnego, usunięcie zagrzybienia drewna, zabezpieczenia antywłamaniowego i przeciwpożarowego kościołów drewnianych na terenie Gminy Byczyna.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2006r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Wadium : nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert: 
  Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2006 roku,  o godz. 1130 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w. 
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na renowację obiektów zabytkowych Gminy Byczyna„
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu  15.02.2006 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą: 18.03.2006 r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej  jest  Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150, wew. 29 /, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński , pok. nr 24, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150 wew. 28./