Logo Byczyny

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

      BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A 
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość niezabudowana /gruntowa /,  położona w m.Byczyna ,dz. nr 721/11, k.m.8 , o pow. 0,0822 ha. 
  UWAGA: przez teren działki przebiega kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.
 2. Księga Wieczysta Nr 64220 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. starego planu był następujący zapis; teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
  Cena nieruchomości niezabudowanej na własność wynosi    - 5.314,00 zł 
                                                                                  plus 22% podatku Vat.
 5. Obciążenia nieruchomości   BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 02.03.2006r., o godz.12.00  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości 
  tj. 531,00 zł nie później niż do dnia 27.02.2006 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, 
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu, 
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004 
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 225,07 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

 

 

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna  25.01.2006 r.