Logo Byczyny

Ogłoszenie - I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polanowicach Nr dz. 581/93 a.m.3

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polanowicach nr 82

Nieruchomość
oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki Pow. m2 Opis nieruchomości - przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza netto/zł/ Podatek VAT Zaliczka /zł/

OP1U/00086129/6

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Kluczborku

581/93

ark. mapy 3, obręb Polanowice

użytek Bi

688

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie nr LII/386/18 z dnia 26.04.2018r. zm. uchwałą nr XV/105/19 z dnia 25.09.2019r. to teren oznaczony symbolem 21MN/U- zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

160.000,00 zw. 16.000,00

Rokowania na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędą się dnia
07 kwietnia 2021 r. o godz. 1100

w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter.

Działka o kształcie wielokąta o regularnych bokach zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 180m2 i piwnicy o powierzchni użytkowej 8,00m2, położona na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Ściany z cegły, stropy żelbetowe, dach płaski z płyt żelbetowych kryty papą, schody żelbetowe, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna do kompleksowej wymiany. W budynku brak jest ogrzewania. Budynek przyłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć energetyczna przyłączona do skrzynki elektrycznej znajdującej się na nieruchomości.

Ogólne zużycie budynku 30%.

Na działce rosną 3 cisy i 2 sosny. Działka częściowo ogrodzona od strony ulicy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO

160.000,00 zł

VAT zw.

 

3. Obciążenia nieruchomości- przez teren nieruchomości przebiega przyłącze energetyczne zasilające budynki zlokalizowane na sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 581/96 wraz ze skrzynkami licznikowymi. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia bezpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przechodu do posadowionych skrzynek na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 581/96 ark. mapy 3 w Polanowicach.

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 15 października 2020r. do 04 listopada 2020r. W terminie do 25 listopada 2020r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.).

6. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 29.12.2020r., a II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.02. 2020r.

7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej - „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Polanowicach nr 82”- kopercie najpóźniej

do 31 marca 2021r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godz. 1200.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 16.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 31 marca 2021r. (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.

9. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

10. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

 • małżonkowie – do dokonywania czynności nabycia konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

11. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).

12. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

13. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonych rokowań.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

15. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

17. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

19. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

20. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

BURMISTRZ    

mgr Iwona Sobania

 

Byczyna 03 marca 2021r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika rokowań jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail , tel. 77 413 41 50.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika rokowań będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze rokowań.

 4. Dane osobowe uczestnika rokowań będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.

 5. Do danych osobowych uczestnika rokowań będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.

 6. Dane osobowe uczestnika rokowań mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Uczestnik rokowań posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika rokowań, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 9. Podanie przez uczestnika rokowań danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.

 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika rokowań nie będą profilowane.


Ogłoszenie w wersji pdf:

PDFOgłoszenie I rokowań na sprzedaż nieruchmości gruntowej zabudowanej w Polanowicach Nr 82.pdf (103,42KB)