Logo Byczyny

Ogłoszenie - IV rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Polanowicach Nr dz. 581/99 a.m. 3

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

 

IV rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

1. Przedmiotem rokowań na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Polanowicach

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyjny działki

Pow.

m2

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza netto /zł/

Podatek VAT

Zaliczka /zł/

OP1U/00081614/8

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

581/99

ark. mapy 3, obręb Polanowice

użytek Bi

3948

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie nr LII/386/18 z dnia 26.04.2018r. to teren oznaczony symbolem 2PU-

teren obiektów

produkcyjnych, składów, magazynów z dopuszczeniem usług.

1.240.000,00

23%

124.000,00

Rokowania na sprzedaż nieruchomości określonej powyżej odbędą się dnia
06 maja 2021r. o godz. 900
w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w sali nr 9, parter

Działka o nieregularnym kształcie, położona na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowana budynkami hal o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 277m2 i 1537m2. Ściany i pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa i bramy zewnętrzne stalowe. W budynkach brak posadzki oraz instalacji. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. W celu wykorzystania gospodarczego budynki wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przez teren nieruchomości przebiega sieć kanalizacji deszczowej, która nie jest przedmiotem sprzedaży, a nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia nieruchomości zarządcy sieci w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw i konserwacji.

 

2. CENA WYWOŁAWCZA NETTO

1240.000,00 zł

 

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Obciążenia nieruchomości – BRAK

4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 2 lipca 2019r. do 22 lipca 2019r. W terminie do 12 sierpnia 2019r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.).

6. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 30.10.2019r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18.03.2020r. natomiast w dniu 15.09.2020r. odbyły się I rokowania na sprzedaż nieruchomości, 10.12.2020r. odbyły się II rokowania na sprzedaż nieruchomości, a 23 lutego 2021r. odbyły się III rokowania na sprzedaż nieruchomości.

7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej- „Rokowania na sprzedaż działki Nr 581/99 w Polanowicach”- kopercie najpóźniej do 29 kwietnia 2021r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godz. 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.124.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 29 kwietnia 2021r. (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

9. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

10. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

 • małżonkowie – do dokonywania czynności nabycia nieruchomości konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

11. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).

12. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

13. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętych rokowaniach, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonych rokowań.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

15. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

17. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

19. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

20. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl oraz na stronie www.przetargi-komunikaty.pl

 

BURMISTRZ    

mgr Iwona Sobania

Byczyna 04 marca 2021r.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika rokowań jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail , tel. 77 413 41 50.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika rokowań będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490ze zm.), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze rokowań.

 4. Dane osobowe uczestnika rokowań będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.

 5. Do danych osobowych uczestnika rokowań będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.

 6. Dane osobowe uczestnika rokowań mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Uczestnik rokowań posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika rokowań, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 9. Podanie przez uczestnika rokowań danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.

 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika rokowań nie będą profilowane.


Ogłoszenie w wersji pdf:

PDFOgłoszenie IV rokowań na sprzedaż nieruchmości gruntowej zabudowanej w Polanowicach dz. nr 581-99.pdf (94,34KB)