Logo Byczyny

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek z 8 stycznia 2021 r. (znak sprawy IN.1.7820.2.2021 .WP) Zarządu Województwa Opolskiego reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Horaczuka Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 3173/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice w km 3+180,00 + 4+800,00.

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 487:

L.p.

Numer
działki

Numer działki
po podziale
przeznaczona
pod inwestycję

Numer działki
po podziale
znajdująca się
poza inwestycją

Obręb

Gmina

Arkusz mapy

1

366/1

-

-

0052
Roszkowice

Byczyna

1

2

367/1

367/2
367/3

367/4

0052
Roszkowice

Byczyna

1

3

163

163/1

163/2

0052
Roszkowice

Byczyna

1

4

376/1

376/2

376/3

0052
Roszkowice

Byczyna

1
5 221/2 221/3 221/4 0052
Roszkowice
Byczyna 1
6 2 - - 0052
Roszkowice
Byczyna 1

 

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Lp.

Numer
działki

Numer działki
po podziale

Obręb

Gmina

Arkusz mapy

1

360

-

0052 Roszkowice

Hyczyna

1

2

153/1

-

0052 Roszkowice

Byczyna

1

3

154

-

0052 Roszkowice

Byczyna

1

4

210

-

0052 Roszkowice

Byczyna

1

5

170

-

0052 Roszkowice

Byczyna

1

6

36//1

367/4

0052 Roszkowice

Byczyna

1

7

49/53

-

0052 Roszkowice

Byczyna

7

8

49/82

-

0052 Roszkowice

Byczyna

7

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie materiałów dowodowych. Czynności tych można dokonać w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub poprzez wiadomość e-mail (77 4524403 lub wpiontek@opole.uw.gov.pl).


Załącznik:

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice.pdf (451,11KB)