Logo Byczyny

„Przebudowa drogi transportu rolnego Jakubowice – Kolonia Skałągi” CPV 45.21.33.50 - 1

Byczyna, dnia 15.04.2005 r.

 

BK.VI-341/3/05/B

 

URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE

46-220 Byczyna ul. Rynek 1

tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail: um@byczyna.pl

 

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na:

 

„Przebudowa drogi transportu rolnego Jakubowice – Kolonia Skałągi” CPV 45.21.33.50 - 1

I. Warunki Przetargu:

1.      Zamawiający: Urząd Miejski w Byczynie, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931

2.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.

3.      Przedmiotem przetargu jest:    
„Przebudowa drogi transportu rolnego Jakubowice – Kolonia Skałągi”          
polegającej na: robotach ziemnych, odwodnieniu, podbudowie, wykonaniu nawierzchni.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.      Oferta wariantowa:  Nie dotyczy

5.      Termin realizacji zamówienia: 15.10.2005 r.

6.      Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/

7.      Wadium:
w wysokości –
12.937,00 zł   
Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6. Prawa zamówień publicznych.

8.      Kryteria oceny ofert:   
Cena – 100%

9.      Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2005 roku, o godz. 1130 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta
i oznaczona tytułem przetargu j. w.

10.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 06.06.2005 roku, o godz.1200

11.  Termin związania ofertą: 05.08.2004 r.