Logo Byczyny

Informacja o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Byczyna,

Pragnę bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wzorowo segregują odpady, posiadają odpowiednie pod względem normy i kolorystyki pojemniki bądź, w przypadku braku zgodności koloru pojemnika z rodzajem odpadu, w sposób czytelny dokonali jego opisu.

W chwili obecnej pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie monitorują przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, w zakresie sposobu segregacji i odbioru odpadów komunalnych. Umieszczane na pojemnikach naklejki mają za zadanie uświadomić Państwu dostrzeżone nieprawidłowości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji. Poniżej link do ww. Rozporządzenia.

https://dziennikustaw.gov.pl/szukaj?diary=0&typact=7&_typact=1&year=2017&release=&number=19&volume=&publicDateFrom=2017-01 04&publicDateTo=&releaseDateFrom=&releaseDateTo=&_group=1&_subject=1&title=&text=&sKey=year&sOrder=desc

Zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych odpadów w sposób następujący:

a. Papier - w worku koloru niebieskiego z napisem ,,Papier",

b. Metale i tworzywa sztuczne - w worku koloru żółtego z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne",

c. Szkło - w osobnym pojemniku w kolorze zielonym lub w pojemniku z klapą koloru zielonego z oznaczonym napisem ,,Szkło",

d. odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku w kolorze brązowym lub w pojemniku z klapą brązową z oznaczonym napisem ,,Bio",

e. odpady niesegregowane (zmieszane), stanowiące pozostałości po selektywnym zbieraniu - w osobnym pojemniku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaopatrzenia się w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tychże pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ponadto pojemniki powinny być zgodne z obowiązującą w naszym kraju normą PN-EN 840-1, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przy użyciu chwytaków grzebieniowych przez specjalistyczne pojazdy odbierające odpady. Tego typu pojemniki są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz wysokie i niskie temperatury. Dlatego też bardzo istotne jest posiadanie odpowiednich i zgodnych z normą pojemników.

Poniżej przedstawiam Państwu zdjęcia przykładowych pojemników, które posiadają charakterystyczne kołnierze/chwytaki i będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi.

Pojemnik01.jpeg 

Pojemnik02.jpeg

Dokumentacja zdjęciowa pojemnika spełniającego w/w normy:

Pojemnik03.jpeg

Pojemnik04.jpeg

Przestawiam również dokumentację zdjęciową starego nieprzystosowanego pojemnika:

Pojemnik05.jpeg

Pojemnik06.jpeg

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą to na mnie spoczywa obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania ww. przepisów. Mimo, iż ustawa umożliwia nakładanie kar za niewykonywanie obowiązków w sposób należyty wierzę, że są one jedynie ostatecznością. Dlatego też zwracam się z prośbą szczególnie do tych z Państwa, u których stwierdzono nieprawidłowości, aby stopniowo, w miarę możliwości zostały one zminimalizowane poprzez stosowanie poprawnej segregacji odpadów oraz zaopatrzenie się w odpowiednie pojemniki.


Pismo - oryginał:

PDFInformacja o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne.pdf (650,77KB)