Logo Byczyny

Informacja dotycząca obowiązku posiadania/zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU POSIADANIA/ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH,

na których powstają odpady komunalne

 

Uprzejmie przypominam, iż każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałych
i częściowo niezamieszkałych, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą
zobowiązany jest podpisać z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Byczyna indywidualną umowę na korzystanie z usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Byczyna dostępne są na stronie internetowej Gminy Byczyna www.byczyna.pl (Ikonka Gospodarka odpadami Działalność Regulowana) i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.byczyna.pl (Zakładka: Rejestry Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty itp.

 

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją, uiszczać
    w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym,
    na tę część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)
właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z ww. ustawą gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję takich umów, a kontrola ich posiadania oraz dowodów uiszczenia opłat spoczywa na burmistrzu.

 

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór, skutkować może:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 w/w ustawy,

  • nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

 

W związku z powyższym, w przypadku gdy dany Przedsiębiorca z terenu Gminy Byczyna nie posiada zawartej na ten cel umowy zobowiązany jest niezwłocznie tego dokonać oraz w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku przesłać lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Byczynie kopię dokumentu.


Załącznik:

PDFInformacja dotycząca obowiązku posiadania, zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf (192,89KB)