Logo Byczyny

Apel do mieszkańców – STOP dzikim wysypiskom śmieci na terenie Gminy Byczyna

Wspólnie dbajmy o czystość naszej Gminy - stop dzikim wysypiskom śmieci

Dzikie wysypiska 2.jpeg

Zatroszczmy się wspólnie o środowisko naszej Gminy
Pamiętajmy, to od nas wszystkich będzie zależało jak będzie wyglądała nasza mała Ojczyzna – gmina Byczyna
Nie zaśmiecajmy, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Byczyna,

Z przykrością stwierdzam, iż od lat trwa nielegalna praktyka podrzucania ,,śmieci” do lasu, przydrożnych rowów i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych. Problem dotyczy zarówno miasta, jak i sołectw. Pojawiają się kolejne miejsca nielegalnego wysypywania odpadów, o których informują mieszkańcy i sołtysi wielu miejscowości. 

Dzikie wysypiska są miejscami niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi do składowania odpadów, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska i dla człowieka.

Poniżej dokumentacja fotograficzna, która została wykonana na terenie naszej Gminy. Niestety przykry widok!

 

Dzikie wysypiska 3.jpeg

Dzikie wysypiska 4.jpeg

Dzikie wysypiska 5.jpeg

Dzikie wysypiska 1.jpeg

 

Przypominam, iż obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie naszej Gminy. Ponadto do Państwa dyspozycji jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polanowicach, gdzie również można przekazać odpady komunalne w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi takie jak: odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone, szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie
i akumulatory, chemikalia, opakowania po chemikaliach i opakowania po lekach, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, świetlówki i żarówki, zużyte oleje silnikowe i inne odpady niebezpieczne, odpadowa papa, odzież i tekstylia. Przeterminowane leki można oddać do lokalnych aptek oraz do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” s.c. Zużyte baterie można oddać do punktów zbiórki w budynkach użyteczności publicznej. Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Byczyna indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Byczyna dostępne są na stronie internetowej Gminy Byczyna www.byczyna.pl (Ikonka → Gospodarka odpadami → Działalność Regulowana) i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.byczyna.pl (Zakładka: Rejestry → Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

Apeluję do osób oraz przedsiębiorców, którzy wyrzucają odpady w sposób nielegalny o zaprzestanie tego procederu. Proszę mieszkańców, aby zachowali porządek, sprzątali po sobie, a odpady wyrzucali w miejsca do tego przeznaczone. 

Serdecznie dziękuję również tym z Państwa, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

Bardzo proszę osoby będące świadkami procederu wyrzucania odpadów w miejsca niedozwolone o poinformowanie o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji - Posterunek Policji w Byczynie lub zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Informuję również, iż zostaną podjęte wszelkie działania identyfikujące posiadacza odpadów, a następnie wyciągnięte konsekwencje. Dodatkowo każda osoba, która zostanie zatrzymana na tym niechlubnym procederze, poniesie koszty likwidacji nielegalnego składowiska i zobligowana będzie do przywrócenia środowiska do stanu przed zanieczyszczeniem.


Skan pisma:

PDFApel do mieszkańców - STOP dzikim wyspiskom śmieci na terenie Gminy Byczyny.pdf (815,00KB)