Logo Byczyny

Dziedzictwo kultury i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego Byczyny

logo SPO_Rol.jpeg logo_UE.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byczyna, dnia 21.09.2005r.

BK.VI-341/ 1 /05/D

 

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail;um@byczyna.pl

 

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

„Dziedzictwo kultury i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego Byczyny ”

CPV: 27.30.00.00, 93.90.00.00

I. Warunki Przetargu:

 1. 1.Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,jest płatnikiem podatku VAT, NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „ Dziedzictwo kultury i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego Byczyny ”      
  polegające na:     
  wykonaniu dwustronnych tablic z nazwami ulic, słupków metalowych, plansz planu miasta, tablic z opisem zabytków, ławek parkowych.         
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006„
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2005 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 8. Wadium : nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert:         
  Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2005 roku, o godz. 1130    
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 07.10.2005 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą: 06.11.2005r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest  Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150, wew. 29 /, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Szymon Kondracki , pok. nr 25, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150 wew. 27./

Z up. BURMISTRZA Byczyny

Maciej Tomaszczyk

Sekretarz Gminy