Logo Byczyny

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach i części Paruszowic, 2021-2022 r.

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Całkowite koszty inwestycji: 3.000.000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3.000.000,00 zł (100%)

Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.000.000 zł (33,33%)
Realizacja inwestycji: 2021-2022r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i lokalna oczyszczalnia ścieków w Dobiericach. Zostanie zaprojektowana i wykonana główna sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnia ścieków.

Wnioskowana inwestycja ograniczy ryzyko zanieczyszczenia ściekami rzeki Pratwa oraz ujęcia wody znajdującego się w Dobiercicach. Zminimalizuje to zagrożenie wystąpienia niekontrolowanych zrzutów ścieków do rzeki Pratwa, na biegu której funkcjonuje zbiornik retencyjny Biskupice – Brzózki. W ten sposób ograniczone zostanie również zagrożenie epidemiologiczne dla terenów sąsiadujących z miejscowościami Paruszowice i Dobiercice wynikające z odprowadzania przez mieszkańców ścieków.

Wskaźniki zadania (wg. wniosku):

- zawarcie w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększonych wydatków budżetowych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 3 mln zł;

- budowa ok. 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Byczyna;

- budowa 1 zbiorowej oczyszczalni ścieków w gminie Byczyna;

- objęcie siecią kanalizacji sanitarnej dwóch miejscowości gminy Byczyna (wsi Dobiercice i części Paruszowic);

- zapewnienie odbioru i oczyszczenia 19 tys. m3 ścieków rocznie,

- usunięcie ładunku zanieczyszczeń i ilości 0,5Mg/BZT5/ rok na terenach, w których zlokalizowano ujęcie wody,

- budowa oczyszczalni ścieków o energooszczędnej technologii oczyszczania ścieków.