Logo Byczyny

Rekonstrukcja terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych we wsi Dobiercice

logo SPO_Rol.jpeg logo_UE.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byczyna, dnia 14.09.2005 r.

 

BK.VI-341/5/05/B

 

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail: um@byczyna.pl

 

zwany dalej Zamawiającym:

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na:             
Rekonstrukcja terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych we wsi Dobiercice.

CPV : 45112711 – roboty w zakresie kształtowania parków,
45242000 – budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach wodnych,
45112700 – roboty w zakresie kształtowania terenu.

I. Warunki Przetargu:

1.        Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931

2.        Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.

3.        Przedmiotem przetargu jest: Rekonstrukcja terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych we wsi Dobiercice. polegające na: I etap - wycince drzew, usunięcie posuszu, wywożenie drewna opałowego i gałęzi, II etap - wykonywanie wykopów i przekopów, wykonanie płotka żerdziowego wokół stawu, montaż płyt ażurowych, plantowanie skarp i nasypów, wykonanie przepustu rurowego i mnicha, obsianie skarp.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

4.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.        Oferta wariantowa: Nie dotyczy

6.        Termin realizacji zamówienia: I etap 20.12.2005r, II etap 20.12.2006r.

7.        Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/

8.        Wadium:
w wysokości –
5.625,00 zł               
Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6. Prawa zamówień publicznych.

9.        Kryteria oceny ofert:          
Cena – 100%

10.     Termin składania ofert upływa w dniu 07.11.2005 roku,  o godz. 1130      
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.

11.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 07.11.2005 roku, o godz.1200

12.     Termin związania ofertą: 06.01.2006 r.

13.     Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego w pok nr 22, w godz. od 7.30 do 15.00 , tel. /077-4134150, wew. 29/ , odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pani Renata Marzec , pok.7, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077-4134150, wew.14 /

 

Z up. BURMISTRZA Byczyny

Maciej Tomaszczyk

Sekretarz Gminy