Logo Byczyny

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY

O G Ł A S Z A

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

1.      Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość zabudowana położona w m. Nasale 58/8, gm.Byczyna – lokal do adaptacji na cele mieszkalne po byłej szkole podstawowej, powierzchnia użytkowa wynosi – 98,49 m2,do lokalu przynależna jest piwnica o pow. użytkowej 8,12 m2, dz. nr 219/1, k.m.4, o pow. 0,1430 ha, udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi – 163/1000.

2.      Księga Wieczysta Nr 34470  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3.      Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. starego planu był następujący zapis; teren zabudowy mieszkaniowej.

4.      CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
Cena lokalu do adaptacji na cele mieszkalne na własność wynosi  -   22.104,75 zł.
Cena części gruntu 163/1000 na własność wynosi                             -     1.354,00 zł.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM                                                                                                -   23.458,75 zł.

5.      Obciążenia nieruchomości – BRAK

6.      Przetarg odbędzie się 10.11.2005r., o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18

7.      W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.
2.345,87 zł nie później niż do dnia 07.11.2005r.

8.      Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

9.      Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

10.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 172,33 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

13.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna 06.10.2005 r.