Logo Byczyny

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Logo 1.jpeg

Ruszył program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Byczyna. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y. W programie mogą wziąć udział uczniowie klas "0" szkół podstawowych. Wsparciem nie zostaną objęte dzieci klas "0" Publicznego Przedszkola

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie wniosku  DOC1.Wniosek Granty PPGR.doc

2. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

DOC2.Oświadczenie_rodzicaopiekuna_prawnego.doc lub  DOC3.Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 20212022 którzy ukończyli 18 rok życia).doc

3.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 DOC4.Zgoda na przetwarzanie danych - Granty PPGR - opiekun, rodzic.doc lub  DOC5.Zgoda na przetwarzanie danych osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu.doc

4.     Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7).

Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.  

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia na czas nieokreślony, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 3  listopada 2021 r. do godz. 17:30, w Sekretariacie (Pokój 19) Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać poniżej.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

•    zakupiony sprzęt zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,

•    rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę sprzętu bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

•    rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do okazania sprzętu raz w roku do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Miejskiego w Byczynie.

Uwaga!

Ogłoszony nabór wniosków ma na celu zbadanie zapotrzebowania dotyczącego wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu, gdyż jest ono uzależnione od wysokości Grantu przyznanego Naszej gminie przez Ministerstwo Cyfryzacji

Do pobrania:

DOC1.Wniosek Granty PPGR.doc

DOC2.Oświadczenie_rodzicaopiekuna_prawnego.doc

DOC3.Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 20212022 którzy ukończyli 18 rok życia).doc

DOC4.Zgoda na przetwarzanie danych - Granty PPGR - opiekun, rodzic.doc
DOC5.Zgoda na przetwarzanie danych osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu.doc

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Logo 2.jpeg