Logo Byczyny

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna etap I

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Nazwa zadania: Byczyna, mury miejskie z wieżami bramnymi oraz basztą (XV/XVI): ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie odcinka południowo-zachodniego (odcinek muru od A069 do A095).

Koszty zadania: 434.848,57 zł

Dofinansowania: 343.984,26 zł (87,68%)

MKiDN_kolor (2).jpeg

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu "Ochrona zabytków" w kwocie 280.809,96 zł

oraz

środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 50.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13.174,30 zł.

Umowy o dofinansowanie: 

  1. Umowa z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nr umowy: 02446/21/DOZ -kkj z dnia 25.10.2021 r.

Kwota dofinansowania: 280.809,96 zł (64,57 %)

  1. Umowa z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Nr umowy: FDS/G/43/2019/U/21/2019 z dnia 12.10.2021 r.

Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł. (11,49%)

Realizacja zadania: 2021 r.

Opis zadania:

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, które zostanie zrealizowane przez wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy południowo – zachodnim odcinku murów miejskich miasta Byczyna – na odcinku oznaczonym od A069 do A095 – na długości budynku Długa 6-6A przy parkingu przy ul. Wałowej.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie obejmują 26 metrowy odcinek muru na odcinku południowo-zachodnim murów miejskich Byczyny przylegającym do wieży zachodniej. Roboty objęte wnioskiem wykonane będą na będącym w najgorszym stanie technicznym, podpartym przyporami, odcinku muru znajdującym się na zewnętrznej części murów na długości budynku zlokalizowanego przy ul. Długiej 6-6A. Roboty i prace przy murze obejmują koronę muru, naprawy muru i warstwy licowej muru. Zakładają również prace przygotowawcze, transport materiałów z rozbiórki oraz pracę rusztowań koniecznych do wykonania prac. Koncentrują się one na rozebraniu uszkodzonej górnej warstwy muru i tymczasowych zadaszeń. Zasklepianiu spękań korony zaprawą iniekcyjną wapienną i ich uszczelnianie, wykonaniu izolacji oraz wymurowaniu zwieńczenia korony muru. Naprawa muru i warstwy licowej muru zakłada m.in. wykucie i naprawę uszkodzonych cegieł i kamienia, odbicie tynków z zaprawy, wykucie zaprawy cementowej i ich uzupełnienie, wklejanie prętów spiralnych w mur oraz ochronę powierzchni muru: czyszczenie, dezynfekcję i mycie. Prace i roboty poprzedzone zostały aktualizacją projektu budowanego oraz wykonaniem projektu wykonawczego dla odcinka południowo - zachodniego ("A") murów.

Wykonawca robót budowlanych: „Alta” sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Stefana Grota - Roweckiego 168

Nadzór inwestorski: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX Jan Leszczyński z siedzibą ul. Kusztelana 6, 53-021 Wrocław

Dokumentacja techniczna opracowana przez RYZALIT Adam Marek z siedzibą ul. Norwida 19/5, 50-375 Wrocław.

Fotografie:

2012 r. zawalenie muru:

 

2021 r. przed remontem:

 

Realizacja robót:

Październik 2021 r.:

 

Listopad 2021 r.:

 

Grudzień 2021 r.: