Logo Byczyny

Pilne! Informacja o uzupełnieniu wniosku "Granty PPGR"

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie grantu proszone są o złożenie dokumentów poświadczających:

1) Stopień pokrewieństwa  w linii prostej matki/ojca, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć np. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego lub w przypadku ich braku prosimy o złożenie wniosku w USC w Byczynie.

Dodatkowe dokumenty należy złożyć na drukach - do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sekretariat pok. nr 19.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku należy złożyć komplet dokumentów dla każdego wniosku oddzielnie. 

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy dokonać  w wersji papierowej, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie (pok. nr 19) w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku, godz.13:30.

Ww. dokumenty stanowią warunek konieczny związany z przekazaniem sprzętu komputerowego.

UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

Uzupełnienie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu.


Załączniki:

1. DOCXZałacznik_nr_1 Potwierdzenie_pokrewieństwa-skonwertowany.docx
2. DOCXZałącznik_nr_2 Oświadczenie.docx
3. DOCXZałacznik_nr_3_Klauzula_RODO-skonwertowany.docx