Logo Byczyny

Dodatek osłonowy – informacje dla mieszkańców

Dodatek osłonowy – informacje dla mieszkańców

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie http://www.byczyna.naszops.pl/dodatek-oslonowy oraz pod numerem telefonu: 77 402 41 91 wew. 22

PDFWzór wniosku o dodatek osłonowy.pdf (269,25KB)