Logo Byczyny

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu.

Burmistrz Byczyny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data stempla).

Druki dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pokój nr 27 lub ze strony internetowej.

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku oświadczenia o pomocy de minimis.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Byczyna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Byczyna nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW do realizacji - zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pokój nr 27, tel. /77/ 413 41 50 wew. 30

 

                                                                                                                                                         Burmistrz Byczyny

                                                                                                                                                           /-/ Iwona Sobania

 

PDFWniosek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu 2022.pdf (227,67KB)

PDFZałącznik nr 1- oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.pdf (101,68KB)

PDFZałącznik nr 2- oświadczenie o pomocy de minimis.pdf (56,39KB)

PDFZałącznik nr 3- oświadczenie o pomocy de minimis dla przedsiębiorstw.pdf (119,08KB)

PDFZałącznik nr 4- Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf (39,07KB)

PDFZałącznik nr 5-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu.pdf (53,35KB)