Logo Byczyny

Informacja na temat ubezpieczenia społecznego rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych

 

Zgodnie art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021r. poz.266 z późn.zm) podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników rolnik i domownik może jednocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu w dwóch systemach: powszechnym w ZUS i rolniczym pod warunkiem:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,

  • nieprzekroczenia w rozliczeniu miesięcznym kwoty minimalnego wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres.

Kwota minimalnego wynagrodzenia na 2022 r. wynosi 3 010,00 zł.

Rolnicy i domownicy, którzy spełniają wyżej wymienione warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Ważne!

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, ponieważ może mieć on wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

W sytuacji spowodowanej ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego okresowo (tj. w okresie zamkniętym od-do) z uwagi na przekroczenie kwoty przychodu, nie powoduje konieczności składania ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, dodatkowo mogą podjąć zatrudnienie w wyżej wymienionych formach i pozostać w ubezpieczeniu społecznemu rolników jeżeli spełnione zostały warunki art. 5b (wymienione wcześniej) oraz art. 5a ustawy tzn.

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata;

  • złożyli oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

  • jednocześnie nadal prowadzą działalności rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym;

  • nie są pracownikami i nie pozostają w stosunku służbowym;

  • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy nie przekroczy kwoty 3 604,00 zł (za 2021 r.).


 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń