Logo Byczyny

ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Byczyna

ZARZĄDZENIE NR 79/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Byczyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. poz. 2914) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/225/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 2915) zarządzam co następuje:
§ 1. W Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Byczyna stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 8/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Byczyna wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 1 po pkt r) dodaje się pkt s) w brzmieniu:
„s) materiały izolacyjne: styropian budowlany.”;
2)  § 2 ust. 15 pkt d) otrzymuje brzmienie:
„d) materiały izolacyjne: wełna mineralna,”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.