Logo Byczyny

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603, Dz.U. Nr 281 poz. 2782 ), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

BURMISTRZ  BYCZYNY

Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Sarnów : nieruchomość niezabudowana , dz. nr 79/3, k.m.2, o pow. 0,3000 ha.

 

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Nr KW

Obciążenia

Położenie i opis

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

Cena

nieruchomości

Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji

 

 Dz. nr 79/3, k.m. 2

3000

KW 42266

Nieruchomość niezabudowana położona          w m. Sarnów, gm. Byczyna położona przy drodze utwardzonej .

Uwaga ; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.03r. wg. starego planu był następujący zapis : teren działki przeznaczony na cele rzemieślnicze , zagrodowe i budownictwo jednorodzinne .

 

Wartość gruntu

na własność

12.987,00 zł

plus 22% podatku Vat.

346,01 

Przetargi na powyższą nieruchomość odbyły się:  14.04.2005r. I-szy przetarg i 24.06.2005r.- II-gi przetarg nieograniczony, w dniu 15.09.05r. odbyły się I rokowania   na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu  03.11.2005 roku o godzinie  12.30 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie( pokój nr  20 )

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.298,70 zł należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia  31.10.2005 roku do godz. 15.00

Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22), tel.nr 077-4134150 wew.29

Burmistrz Byczyny, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM  w dniach: od 30.09.2005r. do dnia 03.11.2005r.