Logo Byczyny

Dotacja w ramach projektu "Twój biznes w powiecie kluczborskim"

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH
ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach projektu pn. „TWÓJ BIZNES W POWIECIE KLUCZBORSKIM"

Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie
jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski można składać od dnia 21.04.2022 do dnia 06.05.2022 r.

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących powiat kluczborski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku jako osoby bezrobotne.

!!! WAŻNE: Wszystkie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

Ponadto Urząd będzie brał pod uwagę :
1. Przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy (zgodność kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z planowaną działalnością)
2. Opis przedsięwzięcia, w tym analiza finansowa, pomysł oraz szansa realizacji proponowanego przedsięwzięcia, zgodność planowanych zakupów z przyszłą działalnością gospodarczą
3. Proponowaną formę zabezpieczenia przyznanych środków
4. Czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych do momentu złożenia wniosku
5. Przynależność do grupy tzw. Młodzieży NEET (nie uczący się, nie szkolący się)
6. Prowadzenie przyszłej działalności na terenie powiatu kluczborskiego
7. Posiadanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej (własny, dzierżawa, usługi mobilne/w terenie)

Ilość miejsc w 2022 roku - 9

Maksymalna kwota dotacji to 32 000,00 zł brutto ( 26 016,26 zł + VAT ).

Druki wniosków można pobrać ze strony https://pupkluczbork.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu
tel. 77 447 13 35


Załącznik:
1.PDFOgłoszenie - Twój biznes w powiecie Kluczborskim.pdf (507,52KB)