Logo Byczyny

Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w m. Jakubowice

Byczyna, dnia 04.11.2005 r.

BK.VI-341/ 5 /05/B

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail:um@byczyna.pl

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

„Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w m. Jakubowice, dz. nr 1/29 i 5/1” CPV: 45.21.33.50

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,jest płatnikiem podatku VAT; NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „ Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w m. Jakubowice, dz. nr 1/29 i 5/1 ” polegający na: wykonaniu koryta, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, formowaniu nasypów.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2005 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177)
 8. Wadium: nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert:         
  Cena – 100%
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2005 roku, o godz. 1130      
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.          
  „Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w m. Jakubowice, dz. nr 1/29 i 5/1”
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 21.11.2005 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą: 22.12.2005 r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. 077 – 4134150, wew. 29, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Stanisław Biliński, pok. nr 24, w godz. 7.30 – 15.00, tel. 077 – 4134150 wew. 28.