Logo Byczyny

Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030

strategia obraz.jpeg

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Byczyny informuje, że Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2021r. poz.1057) oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać pod następującymi adresami stron internetowych:

1.      www.polnocnysubregion.pl

2.     www.byczyna.pl oraz www.bip.byczyna.pl

Dokumentacja postępowania obejmuje:

  • Projekt „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
  • Formularz uwag do Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 – 2030.

 

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych, w związku z czym postępowanie w tym zakresie nie jest prowadzone.

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”, jak również projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 17.05.2022 r. do 21.06.2022  r.:

  • pisemnie na adres ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030), lub
  • przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: (w temacie wiadomości wpisując: Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Iwona Sobania

/-/ Burmistrz Byczyny

Treść strategii Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opiniami przekazane do konsultacji:

PDF01 Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 - projekt do konsultacji.pdf (2,09MB)

PDF02 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf (20,57MB)

PDF03 Opolski Inspektor Sanitarny - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf (854,04KB)

PDF04 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf (88,93KB)

DOCX05 Formularz konsultacyjny Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.docx (76,34KB)