Logo Byczyny

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603, Dz.U. Nr 281 poz. 2782 ), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

BURMISTRZ BYCZYNY

Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Nasale 58/6,  gm. Byczyna – lokal do adaptacji na cele mieszkalne po byłej szkole podstawowej.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Nr KW

Obciążenia

Położenie

i opis

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

Cena

nieruchomości

Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji
Dz.nr 219/1,

 k.m.4

1430

udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych wynosi – 70/1000

KW 34470

Lokal do adaptacji na cele mieszkalne po byłej szkole podstawowej w m.Nasale , gm. Byczyna o pow. użytkowej : 39,23 m2, do lokalu przynależna jest piwnica o pow. użytkowej : 6,22 m2.

Uwaga ; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.03r. wg. starego planu był następujący zapis : teren zabudowy mieszkaniowej .

Lokal

11.697,00 zł

na własność

grunt

      582,00 zł

na własność

Razem

12.279,00 zł 

172,33 zł

Przetargi na powyższą nieruchomość odbyły się:  13.05.2005r. I-szy przetarg i 16.09.2005r.- II-gi przetarg

nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu  10.11.2005 roku o godzinie  12.15 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie
( pokój nr  20 )
 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.1.291,46 zł należy wpłacić, w kasie tut. Urzędu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. do dnia : 07.11.2005 roku do godz. 15.00

Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22), tel.nr 077-4134150 wew.29

Burmistrz Byczyny, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM w dniach: od 06.10.2005 r. do dnia 10.11.2005 r.