Logo Byczyny

Cyfrowa Gmina

PPGR-nagłówek.jpeg

Gmina Byczyna realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

W ramach relizacji projektu 

W ramach Cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Byczynie planowane są działania w zakresie  wdrożenia i uruchomienia e-usług dla mieszkańców
w postaci Gminnego Portalu Podatkowego zintegrowanego z Państwowym systemem login.gov.pl oraz dziedzinowym systemem informatycznym tut. Urzędu. System GPP umożliwi mieszkańcom: - logowanie do portalu w oparciu o login.gov.pl - przeglądanie stanu własnych należności w rozłożeniu na poszczególne rodzaje zobowiązań. 

Zakup macierzy dyskowej w celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz utworzenia dodatkowej przestrzeni odseparowanej dla
potrzeb systemów zwirtualizowanych.

Zakup licencji środowiska MS Office na wszystkie stacje robocze w celu poprawy interoperacyjności i standaryzacji dokumentów.

Zakup oprogramowania antywirusowego 

Zakup licencji SQL serwer, user CAL oraz migracja programu księgowego  w celu poprawy bezpieczeństwa wraz z integracją z login.gov.pl.

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa 

Całkowita wartość projektu i otrzymanego dofinasowania 275100,00 zł 

PPGR-stopka.jpeg