Logo Byczyny

Dbamy o Kostów – uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Kostowie

LOGOTYPY DOF DL.jpeg

Termin realizacji: 15.06.2022 r. - 15.11.2022 r.

Beneficjent: Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA”

Umowa nr: 292/2022/39-DL12-ODL z dnia 1 czerwca 2022 r.

Całkowite koszty projektu: 10.155,00 zł

Projekt dofinansowano ze środków  programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" w kwocie: 5.000,00 zł

2 LOGO1 dbamy o kostów 12_08.jpeg

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest „rewitalizacja” (uporządkowanie) terenu cmentarza ewangelickiego w Kostowie wraz z zabezpieczeniem przed zniszczeniem znajdującej się na cmentarzu XIX wiecznej kaplicy cmentarnej, która jest grobowcem rodzinnym jednego z dawnych właścicieli majątku dworskiego w Kostowie. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Byczyny i będzie realizowana przy zabytku, który jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Byczyna. Niestety jego stan zachowania po niedawnej komunalizacji grozi jego utratą w części nieogrodzonej i części na której znajduje się kaplica cmentarna (grobowa) Heinricha von Aulock – dawnego właściciela dóbr Kostowa. Obiekt wymaga natychmiastowej interwencji gdyż istnieje groźba jego bezpowrotnego zniszczenia. Poprzez realizację projektu chcemy zadbać o miejsce publiczne w Kostowie. Teren cmentarza został w 2021 r. skomunalizowany i stał się „dobrem” gminy jednak gmina Byczynie będąca w złej sytuacji finansowej nie jest w stanie doprowadzić do zabezpieczenia kaplicy cmentarnej i wykonać szereg prac porządkowych na cmentarzu. Stąd inicjatywa lokalnej społeczności w tym względzie. Podobnie temu jak PSP Kostów dba o mogiłę powstańców śląskich na cmentarzu parafialnym tak możliwe będzie dbanie przez uczniów o cmentarz ewangelicki. Z kolei nasze stowarzyszenie jest organem prowadzącym do Publicznej Szkoły Podstawowej i prężnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego podjęła się realizacji tego projektu. W ten sposób wspólna przestrzeń Kostowa będzie w odpowiedni sposób zagospodarowana i zadbana.

NA CZYM POLEGA PROJEKT:

Projekt polega na uporządkowaniu cmentarza ewangelickiego i zabezpieczenie kaplicy cmentarnej znajdującej się w jego obrębie przed nieodwracalnym zniszczeniem wręcz zawalaniem. Kaplica cmentarna jest grobowcem dawnego właściciela majątku w Kostowie, który  był lekarzem i członkiem pruskiej Izby Reprezentantów, a w latach 1881-1882 – niemieckiego Reichstagu z ramienia Niemieckiej Partii Centrum. W obecnej chwili większa część cmentarza jest zaniedbana. Cmentarz należy obecnie, od zeszłego roku, do gminy Byczyna, która jest partnerem w projekcie. Niestety gminy nie stać na podjęcie działań naprawczych kaplicy i podjęcia prac uporządkowania terenu. Wobec tego zaplanowano w projekcie wspólne prace w celu uporządkowania terenu cmentarza i zabezpieczenia kaplicy przed zawaleniem - destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych. Planuje się, w odniesieniu do kaplicy, wymianę pokrycia dachowego poprzez zakup blachy w ilości ok. 70 m2, elementów drewnianych oraz mocowań i siatek i za ich pomocą zabezpieczenie wnętrza budynku. Ponadto planuje się uporządkowanie całego terenu cmentarza - zarówno części która jest zadbana z uwagi na współczesne pochówki z końca XX w. oraz części nieogrodzonej i zarośniętej. Prace w tym zakresie wykonają chętni wolontariusze. Odbędą się trzy takie spotkania mające na celu przeprowadzenie prac porządkowych. Każde z tych spotkań zakończy się ogniskiem dla uczestników, na które to zostaną zakupione artykuły spożywcze. Zakończenie realizacji projektu planowane jest tuż przez świętem zmarłych 1 listopada. W koszty projektu zaliczono także wolontariacką pracę skarbnika stowarzyszenia, który w ciągu 5 godzin pracy zajmie się sporządzaniem umów wolontariackich, umów i zleceń zakupów oraz rozliczeniem całości projektu.

3 LOGO2 dbamy o kostów 12_08.jpeg

REZULTATY PROJEKTU:

1. Uporządkowanie wspólnej publicznej przestrzeni miejscowości Kostów - cmentarza ewangelickiego.

2. Zabezpieczenie przed zawaleniem kaplicy grobowej na cmentarzu ewangelickim w Kostowie.

3. Integracja lokalnej społeczności na rzecz wspólnych działań poprawiających stan przestrzeni publicznej i estetyki wsi Kostów.

SPODZIEWAMY SIĘ, ŻE:

Główną korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie zadbanie wspólnie o zapomniany cmentarz ewangelicki w Kostowie i znajdującą się na jego terenie kaplicę. Wspólne działania przyniosą zmianę wizerunku tego miejsca co poprawi odczucia estetyczne a nawet mniemanie o lokalnej społeczności - że dba o swój wizerunek i odnosi się z szacunkiem do takich miejsc jak to. Poza tym wspólne działania w ramach projektu pozwolą uwierzyć mieszkańcom, że wspólną pracą, działaniami na szczeblu lokalnym (wiejskim) mogą również w znaczny sposób poprawić jakość swojego życia, zachęcić przyjezdnych do odwiedzenia tego miejsca. Wspólna praca społeczności będzie sprzyjać integracji społecznej oraz może zainicjować kolejne podobne działania.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

1. Uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego w Kostowie (działania w wolontariacie).

Relacja z pierwszego spotkania porządkowania terenu cmentarza w dn. 12.08.2022 r.:

 

 

Efekt sprzątania 12.08.2022 r.:

 

 

Relacja z drugiego spotkania porządkowania terenu cmentarza w dn. 01.10.2022 r.:

 

 

Relacja z trzeciego spotkania porządkowania terenu cmentarza w dn. 29.10.2022 r.:

 

 

2. Poprawa stanu kaplicy grobowej Heinricha von Aulock na cmentarzu ewangelickim  w Kostowie.

 

 

Zdjęcia porównania "prze" , "po" realizacji:

 

 

3. Organizacja trzech spotkań (ognisk) na zakończenie wspólnego sprzątania cmentarza.

 

 

4. Wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie.

 

 

5. Zarządzanie projektem. (działania w wolontariacie).

Działamy lokalnie!!! Zapraszamy Cię do wspólnego działania na rzecz Kostowa. W naszym projekcie wspólnie zadbamy o teren cmentarza ewangelickiego w Kostowie!!! Zapraszamy!!!

Kontakt email do nas: , ; ;

PLIKI DO POBRANIA:

ZGODA RODZICÓW DO POBRANIA: https://byczyna.pl/download/attachment/52145/dbamy-o-kostow-zgoda-rodzicow.pdf