Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 

1.        Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość niezabudowana (gruntowa), położona w m. Gołkowice, gm. Byczyna, dz. nr 209/1, k.m.1, o pow. 0,6000 ha.

2.        Księga Wieczysta Nr 63886 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3.        Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: teren urządzeń obsługi komunikacji.

4.        CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
Cena nieruchomości niezabudowanej na własność wynosi    - 31.080,00 zł
                                                                                plus 22% podatku Vat.

5.        Obciążenia nieruchomości – BRAK

6.        Przetarg odbędzie się 25.11.2005r., o godz.12.15 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18

7.        W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości
tj. 3.108,00 zł nie później niż do dnia 22.11.2005 r.

8.        Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.

9.        Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na
konto B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

10.     Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

11.     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.     Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 323,14 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

13.     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel. 077-413-41-50, wew. 29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

Byczyna 19.10.2005 r.