Logo Byczyny

15 listopada 2022r. upływają terminy płatności podatków i opłat

INFORMACJA

Przypominamy, że 15 listopada 2022 roku upływają terminy płatności rat: podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości oraz opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

Należności z tytułu podatków i opłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego,
z wyjątkiem podatku rolnego i leśnego od osób prawnych, których płatność dokonuje się na rachunek
BS Namysłów O/Byczyna: 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003. Wpłaty  podatku  można  dokonywać
również  w  biurze  Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie przy użyciu terminala płatniczego lub u inkasenta.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Nieterminowa   wpłata  będzie  skutkować  wysłaniem  upomnienia,  co  spowoduje  naliczenie
dodatkowych   kosztów   w   kwocie   16.00 zł,   wszczęcie  postępowania  egzekucyjnego oraz
w     przypadku     powstania     zaległości     podatkowej     informacje    o    nieuregulowanych
zobowiązaniach   i   danych    dłużników    mogą    być    ujawnione   w   Rejestrze   Należności
Publicznoprawnych.