Logo Byczyny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gm. Byczyna z opp i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok