Logo Byczyny

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2023 ROKU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ WINDYKACJI

PDFKlauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatkow i oplat lokalnych oraz windykacji.pdf (359,51KB)
 

PEŁNOMOCNICTWA

PDF1. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.pdf (567,90KB)

PDF3. Obwieszczenie Ministra Fiansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie odwołaniu...pdf (534,49KB)
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

1. PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2022 roku Nr LIX41022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (2,11MB)
2. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX201816 z dnia 27.10.2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf
4 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych].xlsm
5 ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach podlegajacych.xlsm
6 ZIN-2-załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.xlsm
7 ZIN-3-załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane pozostałych podatników.xlsm
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII do 15 dnia każdego miesiąca.  

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

1.PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2022 roku Nr LIX41022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (2,11MB)
2. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXX201816 z dnia 27.10.2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf
4 DN-1-Deklaracja na podatek od nieruchomości.xlsm
5 ZDN-1-załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu.xlsm
6 ZDN-2-załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm
 

PODATEK ROLNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

1. PDF1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.pdf (162,19KB)
2. PDF2. Stawki podatku rolnego 2023 rok.pdf (151,96KB)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z d nia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny.pdf
4. IR-1- Informacja o gruntach.xlsm
5. ZIR-1- Załącznik do informacji o gruntach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
6. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm
7. ZIR-3- Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.xlsm

 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

1. PDF1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.pdf (162,19KB)
2. PDF2. Stawki podatku rolnego 2023 rok.pdf (151,96KB)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny.pdf
4. DR-1 Deklaracja na podatek rolny.xlsm
5. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
6. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm

PODATEK LEŚNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

1.PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.pdf (186,91KB)
2. PDF2 Stawki podatku leśnego 2023 rok.pdf (326,70KB)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny.pdf
4. IL-1 Informacja o lasach.xlsm
5. ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
6. ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm
7. ZIL-3- Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.xlsm

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

1.PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.pdf (186,91KB)
2. PDF2 Stawki podatku leśnego 2023 rok.pdf (326,70KB)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny.pdf
4. DL-1- Deklaracja na podatek leśny.xlsm
5. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przemiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xlsm
6. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przemiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xlsm

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia
15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
    w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
    i do dnia 15 września danego roku - II rata;
  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
    14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Terminy składania deklaracji.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

1 Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr IV1118 z dnia 7.12.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022 rok.pdf (326,19KB)
2. Uchwała w sprawie możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdf
3. Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13.12.2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf
4. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
5. DT-1 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty  od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego :

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

 

1. PDFUchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2022r. Nr LIX40922 w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (2,11MB)
PDFWzór Aktualizacji informacji o posiadanych psach od 2023r.pdf (484,06KB)
PDFWzór Oświadczenia o posiadaniu psa od 2023r.pdf (636,03KB)
 

OPŁATA TARGOWA:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXVIII_209_20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie opłaty targowej.pdf

2.Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXVIII-208-20 z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr IX-61-15 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Byczynie.pdf

3. Regulamin.pdf

OPŁATA PROLONGACYJNA:


PDFUchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf (192,29KB)
3. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie XXIII_172_20 z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf

OPŁATA SKARBOWA:

PDFUstawa o opłacie skarbowej.pdf (805,49KB)
 

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1540 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Gacek Józef

2.

Biskupice

Grycan Stanisław

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Susło Zbigniew

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Krystyna

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Sojka Beata 

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Trzęsicki Paweł

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Spodymek-Oberska Aneta

  15.

Paruszowice

Czuba Michał

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Pszczonki

Wojtal Sławomir

19.

Roszkowice

Maślanka Barbara

20.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

21.

Sierosławice

Matuszczyk Tomasz

22.

Proślice   Lemańczyk Agnieszka

 

Uchwała Nr VI_39_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso..pdf

Uchwała Nr XIII7919 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2019 roku - zmieniająca uchwałę ustalenia poboru podatków w drodze inkasa...pdf

uchwała Nr XV_102_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.pdf

Uchwała Nr XVII_120_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2019 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów....pdf
 

Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXIII_164_20 z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia.pdf

Uchwała Nr XLV32221 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2022 ROKU

PDFObwieszczenie Prezesa Gółwnego Urzędu Statystycznego z dn. 21.09.2023r w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gosp. rolnych z 1 ha przelicz w 2022r.pdf (170,26KB)