Logo Byczyny

Granty PPGR - odbiór sprzętu komputerowego i tabletów

1460x616.jpeg


Informacja dotycząca przekazania sprzętu zakupionego
przez Gminę Byczyna w ramach  projektu grantowego

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Gmina Byczyna zakupiła sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne i tablety). Sprzęt ten zostanie przekazany uczniom, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji złożonych oświadczeń.

Poniżej przedkładamy informację dotyczącą procedury przekazania sprzętu:

 1. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny i protokołu zdawczo odbiorczego. Umowy zostaną podpisane bezpośrednio z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni).

 2. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego przez osobę podpisującą umowę.

 3. Przy podpisaniu umowy nie ma obowiązku obecności uczniów niepełnoletnich, gdyż w tym przypadku umowę podpisuje ich rodzic/opiekun prawny.

 4. Sprzęt (komputery stacjonarne i tablety) wydawane będą

 

 

w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2023 r.

w godzinach pracy Urzędu

(poniedziałek, wtorek i czwartek 07:30-15:30, środa 07:30-17:30)

 

 1. Osoby, które otrzymają sprzęt, zobowiązane są do składania oświadczeń w sprawie utrzymania efektów projektu. Oświadczenia składa się dwukrotnie tj. 1 do 31 grudnia 2023 r. i od 1 do 31 grudnia 2024 r. Ponadto osoby te zobowiązane są do okazania przekazanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Byczynie na każde wezwanie. Osoby, które nie wykonają powyższych obowiązków, zmuszone będą do zwrócenia Gminie Byczyna otrzymanego w pełni sprawnego sprzętu komputerowego lub równowartości pieniężnej jego zakupu powiększonej o ustawowe odsetki.

 2. Inne obowiązki, które mają osoby otrzymujące sprzęt to m.in.:

 • używanie przekazanego sprzętu w sposób zgodny z prawem, w tym także przestrzeganie legalności oprogramowania;

 • ponoszenie wszelkich kosztów utrzymania sprzętu i ewentualnych napraw nie objętych gwarancją oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym przez okres 2 lat od zakończenia projektu;

 • zakaz zbycia otrzymanego sprzętu w okresie 2 lat od zakończenia projektu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej a także oddania go  w użyczenie, najem, dzierżawę lub do używania osobom trzecim;

 • materialna odpowiedzialność  za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Gmina Byczyna w terminie późniejszym poinformuje, kiedy upływa termin 2 lat od zakończenia projektu grantowego (jest to data zaakceptowania końcowego rozliczenia projektu grantowego).


 

Burmistrz Byczyny

/-/ Iwona Sobania

 

PPGR-Zestaw komputerowy.jpeg