Logo Byczyny

Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy Byczyna

Byczyna, dnia 26.10.2005 r.

BK.VI-341/ 2 /05/U

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail: um@byczyna.pl

 

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

„Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy Byczyna ”

CPV: 70.10.00.00

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1, jest płatnikiem podatku VAT; NIP 751-10-04-089, Regon: 000527931
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.
 3. Przedmiotem przetargu jest: „Zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy Byczyna” w zakresie: eksploatacji obiektów, gospodarki finansowej oraz obsługi prawnej.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 6. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r.
 7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177).
 8. Wadium: nie dotyczy
 9. Kryteria oceny ofert:         
  Cena – 100%       
  Oferta z najniższą ceną wygrywa przetarg.
 10. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2005 roku, o godz. 1130 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 17.11.2005 roku, o godz. 1200
 12. Termin związania ofertą: 18.12.2005 r.
 13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. (077 – 4134150, wew. 29), odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Wiesław Jurowicz , pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. (077 – 4134150 wew. 29.)