Logo Byczyny

Przypomnienie o obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PRZYPOMNIENIE

Burmistrz Byczyny przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uaktualnienia liczby osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy zmienia się ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

https://byczyna.pl/2176/4354/deklaracja.html

Zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Powyższy przepis obejmuje również przypadki zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość tj.: narodziny, zgony, pobyt uchodźców wojennych z Ukrainy, pobyt cudzoziemców. Jednocześnie przypomina się, że osoby mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Byczyna (centrum życiowe) a pracujące część tygodnia za granicą, podlegają ujęciu w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo informuję, że w myśl art. 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem zmiany w wyniku zgonu mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Niezbędne informacje (harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat, terminy płatności, wzór deklaracji) znajdują się na stronie Gminy Byczyna www.byczyna.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

 

                                                                                                                                           Burmistrz Byczyny

                                                                                                                                           /-/ Iwona Sobania