Logo Byczyny

Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia świetlicy we wsi Paruszowice

logo SPO_Rol.jpeg                         logo_UE.jpeg

 

Byczyna, dnia 28.10.2005r.

 

BK.VI-341/2/05/D

                                            

GMINA BYCZYNA

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, tel./fax. (0-77) 4134150

e-mail;um@byczyna.pl

 

zwany dalej Zamawiającym:

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia świetlicy we wsi Paruszowice. I etap w ramach projektu „Centrum Oświatowo – Kulturalne we wsi Paruszowice ”

CPV: 36.50.00.00,  72.00.00.00,  32.30.00.00,  36.60.00.00

I. Warunki Przetargu:

1.Zamawiający: Gmina Byczyna, 46-220 Byczyna ul. Rynek 1,jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 751-10-04-089, Regon ; 000527931

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 22, w godz. 7.30-15.00; tel. 413 41 50 wew. 29.

3. Przedmiotem przetargu jest:
Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia świetlicy we wsi Paruszowice I etap w ramach projektu „Centrum Oświatowo – Kulturalne we wsi Paruszowice”

polegające na:

budowie placu zabaw, zakupie wyposażenia świetlicy /komputer/, zakupie sprzętu nagłaśniającego, zakupie gier planszowych, zakupie wyposażenia kuchni.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006„

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Oferta wariantowa: Nie dotyczy

6. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2005r.

7. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci i nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/

8. Wadium : nie dotyczy

9. Kryteria oceny ofert:

    Cena – 100%

10. Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2005 roku, o godz. 930

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 14.11.2005 roku,

o godz. 1000

12. Termin związania ofertą: 15.12.2005r.

13. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie procedury przetargowej jest Pan Marek Rychlicki, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150, wew. 29 /, odnośnie przedmiotu zamówienia jest Pan Przemysław Mączka, pok. nr 22, w godz. 7.30 – 15.00, tel. /077 – 4134150 wew. 29./