Logo Byczyny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

Biskupice, dnia 02. 11. 2005 r.

PSP-221/287/2005

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

46-220 Byczyna

tel. (0-77) 4146805

 

zwany dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

 

"Dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz filii w Dobiercicach w ilości około 40 000 l"

 

I. Warunki Przetargu:

 1. Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, 46-220 Byczyna Biskupice 22, nie jest płatnikiem podatku VAT: NIP 751-14-97-548, Regon: 001183333
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w godz. 8.00-14.00; tel. 077 414 6805.
 3. Przedmiotem przetargu jest: dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem
  i rozładunkiem do Publicznej szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz filii
  w Dobiercicach o parametrach:
  • a/ wartość opałowa - 41,5 MJ/kg,
  • b/ gęstość - 0,89 kg/l,
  • c/ punkt zapłonu pow. +55oC,
  • d/ zawartość siarki - 0,30%.
 4. Oferta wariantowa: Nie dotyczy
 5. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.12.2006 r.
 6. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą złożyć pisemną ofertę spełniającą wymogi zawarte w SIWZ, oraz oferenci nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.1 i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177/
 7. Kryteria oceny ofert:   
  Cena – 100%
 8. Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2005 roku, o godz. 10.30          
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie za pisemnym potwierdzeniem oznaczonym datą i godziną złożenia oferty, koperta powinna być zamknięta i oznaczona tytułem przetargu j. w.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w dniu 18.11.2005 roku, o godz. 1100
 10. Termin związania ofertą: 17. 12. 2005 r.
 11. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się
  z Wykonawcami są: Pani Alicja Buśko, Pani Alicja Chęcińska w siedzibie Zamawiającego, sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.00 tel. /077 – 4146805/