Logo Byczyny

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącejwłasnośc gminy Byczyna

BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w m. Byczyna, ul. 400 – lecia Bitwy pod Byczyną, dz.nr 723/22, k.m.8,o pow. 0,0832 ha.
 2. Księga Wieczysta Nr 42266  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. starego planu był następujący zapis; teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi  o małej uciążliwości.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
  Cena nieruchomości gruntowej na własność wynosi     - 17.705,00 zł. 
                                                                        plus 22% podatku Vat.
 5. Obciążenia nieruchomości   BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 10.03.2006r., o godz.12.15  w Urzędzie Miejskim    w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj
  1.770,50 zł nie później niż do dnia 07.03.2006 r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 920,94 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,    46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

     Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

      Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna.

 Byczyna  03.02.2006 r.