Logo Byczyny

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

 

Urząd Miejski w Byczynie zawiadamia, iż w dniach od 8 listopada 2023 roku do 8 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice na okres gospodarczy od 1.01.2024 r. do 31.12.2033 r.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) Art. 21 pkt. 4 i pkt. 5.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 8 grudnia 2023 r. na adres:

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46–220 Byczyna  

 

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie https://bip.byczyna.pl/13479/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznej-wiadomosci-projektu-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu.html?PagePreviewCode=716585C896B315C35797D50196E2B6BA&prev=1

 

 

                                BURMISTRZ  BYCZYNY

                        /-/  Iwona Sobania