Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

      BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest : nieruchomość  zabudowana położona w m.Byczyna, ul. Rynek 17 – budynek usługowy w zwartej zabudowie , powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 791,63 m2 oraz powierzchnia piwnic o pow. 78,27 m2, dz.nr 465/3, k.m.7.
 2. Księga Wieczysta Nr 42855 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga; ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r., wg. studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego m.Byczyna stanowi ; tereny zabudowy mieszkaniowej i usług znajdującej się strefie ochrony konserwatorskiej śródmieścia.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
  Cena budynku usługowego na własność wynosi                                 -    48.239,00 zł. 
  Cena gruntu na własność wynosi                                                         -       9.764,00 zł. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RAZEM                                                                                                  -    58.003,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości: BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 10.03.2006r., o godz.12.30  w Urzędzie Miejskim    w Byczynie w pokoju nr 18 
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj
  5.800,00 zł nie później niż do dnia 07.03.2006r.
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, 
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu, 
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na konto B.S. Namysłów o/Byczyna 
  56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004 
  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 127,94 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,     46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

     Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny     informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

    Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM Byczyna. 

    Byczyna 06.02.2006 r.