Logo Byczyny

Dostarczenie miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem do Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Polanowicach w ilości 250 ton

Polanowice  03.02 2006 r.

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół  Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
ul. Borkowska 3 zwany dalej Zamawiającym  ogłasza przetarg  nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO na :

 

    „Dostarczenie miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem do Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Polanowicach  w ilości 250 ton”.

WARUNKI  PRZETARGU:

 1. Przedmiotem przetargu jest: dostarczenie miału węglowego  o następujących parametrach
  -  wartość opałowa min. 23.000 K J/ kg
  -  zawartości popiołu max 25 %
 2. Termin realizacji zamówienia
  - od momentu podpisania umowy do 30.06.2007r. Ilość dostaw w poszczególnych miesiącach – wyznacza zamawiający
 3. Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia złoży pisemną ofertę oraz oświadczenie /art. 22 oraz art.24 Ustawy  z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych/.
 4. Kryteria wyboru oferenta
           - cena   - 100%
 5. Termin płatności przez zamawiającego 
           - 21 dni od otrzymania faktury
 6. Termin składania ofert: 
      06.03.2006 r. o godz. 1000
 7. Miejsce składania ofert : 
  - Sekretariat Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Polanowicach Nr 81
  - Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i oznaczonych tytułem przetargu
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.03.2006r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół  Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Polanowicach.
 9. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:
  Pani Henryka Paczyńska od godz.  8:00 - 11:30 
  mgr  Andrzej Biedal         od godz. 11:30 - 15:00
  Telefon nr 077 417 60 00
                    077 414 45 02